Prospectus

Erkend zijnde als instelling van openbaar nut (KB van 12.12.2005) werd de Stichting Generaal Baron de Greef opgericht met als doel de actie verder te zetten, ondernomen sinds 1954 ten voordele van de invaliden vredestijd, op initiatief van de toenmalige Minister van Landsverdediging.

 1. Wie kan er beroep doen op deze Stichting?
  Alle erkende invaliden, militairen en politie, gewezen militairen en oudgedienden van de politie die invalide geworden zijn tijdens de dienst en door het feit van de dienst en desgevallend hun langstlevende echtgenoten, descendenten en ascendenten die behoeftig zijn of geconfronteerd worden met onvoorziene financiële moeilijkheden.
 2. Welke soorten hulp?
  Giften in geld, ereleningen d.w.z. zonder intrest, studiebeurzen, tussenkomsten in de moeilijke gevallen, tussenkomsten in de verwarmingskostem, mobiele hulp (administratieve, technische, sociale bijstand) enz… en dit alles met de medewerking van de CDSCA – Sociale Dienst van het Leger, de Sociale Dienst van de Geïntegreerde Politie en de OCMW’s.
 3. Hoe hulp aanvragen?
  Door U te wenden tot het secretariaat, bij voorkeur schriftelijk (brief, fax, e-mail):

  Stichting Generaal Baron de Greef
  t.a.v. D. Daxhelet, zaakvoerder
  Square Ambiorix, 30/1
  1000 Brussel
  Tel/Fax: 02/763.39.60
  Website: www.sdg-fdg.be
  Mail: info@sdg-fdg.be

Indien U individueel, als vereniging of onderneming, de Stichting Generaal Baron de Greef (een specifieke stichting die sinds meer dan 50 jaar de erkende invaliden van de Gewapende Machten helpt) wilt steunen, stort dan een gift aan de Stichting Generaal Baron de GREEF, Square Ambiorix, 30/1, 1000 Brussel, bankrekening BE 09 3101 9610 2057 of BE45 7330 3429 5489.

Voor iedere gift van 40 € of meer ontvangt U een attest voor fiscale aftrek.
Wij danken U bij voorbaat voor uw gift.